Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Thông báo khẩn: ''V/v di chuyển sinh viên đến các địa điểm an toàn để tránh báo'' (14/10/2013)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 186 /TB- ĐHKT Đà Nẵng ngày 14 tháng 10 năm 2013 THÔNG BÁO ''V/v di chuyển sinh viên đến các địa điểm an toàn để tránh bão'' Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường - Toàn thể sinh viên Trường Đại học Kinh tế Theo thông tin dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn, cơn bão số 11 sẽ đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Miền Trung, trong đó có Thành phố Đà Nẵng là nơi tâm bão sẽ đi qua. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão và bảm đảm an toàn cho sinh viên, Nhà trường đề nghị các đơn vị và toàn thể sinh viên thực hiện yêu cầu sau: Các sinh viên hiện đang lưu trú trong các nhà trọ không được kiên cố và an toàn, khẩn trương di chuyển đến các địa điểm tạm trú an toàn để tránh bão. Bắt đầu từ 11h00 ngày hôm nay (14/10/2013) Nhà trường sẽ bố trí mở cửa Ký túc xá và Giảng đường A để đón sinh viên vào tạm trú. Sinh viên cần chú ý chủ động bảo đảm về tài sản, tư trang cần thiết cũng như lương thực và nước uống để sử dụng cho cá nhân trong thời gian tránh bão. Các sinh viên hiện đang ở các khu dân cư cần tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và chỉ dẫn của chính quyền địa phương về công tác phòng chống bão. Nhận được thông báo này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trân trọng! TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV (đã ký) ThS. Phan Kim Tuấn