Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Khóa học Kinh tế quốc tế do GS. James E. McCloskey (Hoa Kỳ) cho sinh viên chất lượng cao (16/05/2014)

Trường Đại học Kinh tế mời GS James E. McCloskey sang làm việc và giảng dạy cho sinh viên chương trình chất lượng cao, nội dung cụ thể như sau:

Tentative working schedule at Danang University of Economics

Professor: JAMES E. McCLOSKEY

Time: 2 June – 6 June, 2014

Place: Hall E at CIE Building (Center for International Education)

Suggested Textbook:

Dennis R.A, Alfred J.F & Steven L.C (2010),  International Economics, 7th Edition, McGraw-Hill, Irwin.

Time

Section

Topics

Audience

Monday, June 2

Morning

- Introducing a course on International Economics

“The World of International Economics” (Chapter 1)

International Business Students of a high-quality training program

Tuesday, June 3

Morning

“The Classical Theory of Trade” (Chapter 2)

International Business Students of a high-quality training program

Wednesday, June 4

Morning

“Neoclassical Theory of Trade” (Chapter 3)

International Business Students of a high-quality training program

Thursday, June 5

Morning

“Neoclassical Theory of Trade” (Chapter 3:continued)

International Business Students of a high-quality training program

Friday, June 6

Morning

“Economic growth and International Trade” (Chapter 4)

International Business Students of a high-quality training program

 

Afternoon

Q & A (optional)

 As above

Notes:

Morning section: 7:30 am -11:00 am

Afternoon section: 1:30 pm - 4:00 pm