Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy định bổ sung và thống nhất một số nội dung của Thông tư 57 (25/09/2013)

 

Ngày 18 tháng 4 năm 2013 Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 1834/ĐHĐN-ĐT thống nhất một số quy định áp dụng cụ thế hóa Quy chế Đào tạo đại họcvà cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

Đề nghị các sinh viên hệ tín chỉ đọc kỹ nội dung quy định để thực hiện

Toàn văn văn bản 1834/ĐHĐN-ĐT