Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Danh mục các học phần thay thế (18/10/2012)

Nhà trường đã ban hành "Danh mục các học phần thay thế", gồm 117 học phần có trong chương trình đào tạo trước khóa tuyển sinh 2010 nay được thay thế bằng các học phần tương ứng trong chương trình đào tạo hiện hành. Sinh viên xem Quyết định ban hành và Danh mục học phần thay thế tại đây.